Algemene Voorwaarden

Privacy- en cookiestatement

Voor elk(e) sitebezoek, transactie of overeenkomst op de webshops van Hells Charcoal B.V. geldt onderstaand privacy- en cookiestatement. Dit privacy- en cookiestatement kan van tijd tot tijd worden aangepast. Op deze website kunt u ons privacy- en cookiestatement altijd inzien.

Doeleinden van gebruik
Hells Charcoal B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor
(I) De acceptatie van uw bestelling,
(II) Het tegengaan van overkreditering,
(III) Uitvoering van overeenkomsten met u,
(IV) Relatiebeheer,
(V) Managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie,
(VI) Het uitvoeren van analyses
(VII) Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan Hells Charcoal B.V. groepsvennootschappen en eventuele (sub)bewerker(s) inschakelen.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Hells Charcoal B.V., haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering.

Communicatie
Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Hells Charcoal B.V. en/of groepsvennootschappen. Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Hells Charcoal B.V. bestaande overeenkomst kunt u per e-mail of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Informatie voortvloeiende uit de tussen u en Hells Charcoal B.V. bestaande overeenkomst kunt u per e-mail of SMS ontvangen. Commerciële informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/ of diensten. Wij mogen volgens deze voorwaarden de volgende nieuwsbrieven versturen:
• 1 keer per week de reguliere nieuwsbrief met diverse aanbiedingen,
• 1 keer per week op vrijdag en zondag de Weekendknaller,
• incidenteel een mail met extra informatie over producten, onze diensten of uitnodigingen.
U ontvangt enkel de nieuwsbrief als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Staat u ingeschreven voor onze nieuwsbrief dan kunt u tevens op het door u opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een consumentenonderzoek.

Aanpassen/ uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan onze nieuwsbrieven wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Aanpassen/ uitschrijven communicatie
Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Hells Charcoal B.V.

Met betrekking tot informatie verkregen van Hells Charcoal B.V. kunt u bellen met 06-23246790, een brief sturen naar Hells Charcoal B.V., Afdeling Klantenservice, Duivenvoorde 23, 1187 DJ te Amstelveen, of een e-mail sturen naar info@HellsCharcoal.nl

Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Hells Charcoal B.V. te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat
(I) Hells Charcoal B.V. uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring
(II) Hells Charcoal B.V. informatie over uw kredietwaardigheid verstrekt aan BKR.
Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Hells Charcoal B.V. gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Hells Charcoal B.V. mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Hells Charcoal B.V. gebruikt uw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde voor adressenhandel.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere technieken waarmee bij een bezoek aan een website informatie op uw apparaat wordt geplaatst. Zowel Hells Charcoal B.V. als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw apparatuur te halen of wachtwoorden te achterhalen.
Er bestaan verschillende soorten cookies. Op de website is een overzicht waarin
(I) de gebruikte cookies worden opgesomd
(II) (II) wie het cookie plaatst (Hells Charcoal B.V. of een derde partij met een link naar de website van de derde partij)
(III) het doel van het betreffende cookie en
(IV) (IV) de bewaartermijn. Op onze website vindt u meer informatie over de gebruikte cookies op www.HellsCharcoal.nl.
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met
Hells Charcoal B.V.
T.a.v De Directie
Duivenvoorde 23
1187 DJ Amstelveen